Matt takes these photos.

Sayde takes these photos.